Informujemy, iż Komitet Sterujący projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” wprowadził następujące zmiany w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie:

 1. Usługa szkoleniowa powinna być zgodna z Zasadami realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących wsparcia kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, stanowiącymi załącznik nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014 – 2020
  (§5 ust. 8 pkt 7 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)
 1. Wsparciem w ramach Projektu zostanie objęta osoba, która spełni warunki określone w § 4 ust. 1 lub ust. 2 oraz § 5 ust. 6, chyba że nie złoży Wniosku o przyznanie bonu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w POUP podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
  z zastrzeżeniem pkt. 12
  (§5 ust. 8 pkt 11 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)
 1. Osoby które, złożyły formularz rekrutacyjny i deklarację udziału w projekcie do 30.11.2018r. mogą złożyć wniosek o przyznanie bonu do 28.02.2019r.
  (§5 ust. 8 pkt 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)
 1. Operator może podjąć decyzję o przyznaniu bonu jeśli usługa już się rozpoczęła, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • Uczestnik projektu należy do grupy docelowej projektu,
 • nieobecność Uczestnika projektu na zajęciach, do momentu podpisania umowy o przyznanie bonu, nie przekracza 20% sumy godzin usługi
  (§5 ust. 15 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)
 1. Usługi szkoleniowe możliwe do sfinansowania w ramach bonu na szkolenie (poddziałanie 3.2.2):

pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1632), pozwalające na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 8 do Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014 – 2020
(§6 ust. 18 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)

 1. Realizowane w ramach projektu formy kształcenia w przypadku szkoleń z zakresu kompetencji językowych – muszą dawać możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z §6 ust. 21 punkt 2.
  (§6 ust. 21 pkt 4 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)
 1. Wartość bonu na szkolenie (kwota dofinansowania pojedynczej zamkniętej formy wsparcia dla Uczestnika projektu) nie może być niższa niż 85% ceny zakupu danej usługi szkoleniowej. Niniejsze nie dotyczy sytuacji, w której Uczestnik projektu uzyskuje maksymalną wartość dofinansowania przewidzianą dla pojedynczej formy wsparcia lub korzysta z drugiej lub kolejnej formy wsparcia.
  (§7 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie)

Zmiany wprowadzono również w następujących dokumentach:

 • Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Karta oceny wniosku
 • Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Umowa trójstronna 3.2.1 i 3.2.2

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij